การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง "ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์อาเซียน พ.ศ.2566-2570"

ศูนย์อาเซียน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย ศูนย์ศึกษายุทธสาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ฝ่ายเลขานุการฯ) จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. (ศอศ.สปท.) ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์อาเซียน พ.ศ.2566-2570 (ASEAN Strategic Outlook 2023-2027)” ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค.65 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก  โดย พล.ท. โสภณ  ศิริงาม  เวธ.สปท. เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยาย เรื่อง ทิศทาง แนวโน้ม และตัวบ่งชี้ ของโลกและภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนในปี พ.ศ.2566-2570  ได้แก่

1) ด้านสังคมศาสตราจารย์ ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2) ด้านเทคโนโลยี : ดร.ปณิธาน สืบนุการณ์ กรรมการด้านพัฒนาองค์กรและกรรมการด้านกลยุทธ์และแผน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

3) ด้านเศรษฐกิจ : รศ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4) ด้านสิ่งแวดล้อม : ศ.ดร. วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5) ด้านการเมืองและการทหาร : ผศ.ดร. ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาเลือกประเด็นสำคัญที่ยอมรับร่วมกัน (Common Ground Key Issues)ที่ส่งผลกระทบต่ออาเซียนในปี พ.ศ.2566-2570 แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหา (1) ตัวบ่งชี้/ปัจจัย และแนวโน้มภาพอนาคต (Picture in the Future) ของอาเซียนในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2566-2570) และ (2) ผลกระทบ (Impact) ทั้งเชิงบวกและลบที่จะเกิดขึ้นกับอาเซียนในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2566-2570)”