การประชุมสัมมนา [ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ]