การจัดสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง “AUKUS กับความมั่นคงทางทะเล : ผลกระทบต่อไทย” ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเรียน บฑว.๑ สปท.

การจัดสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง “AUKUS กับความมั่นคงทางทะเล : ผลกระทบต่อไทย”
ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเรียน บฑว.๑ สปท.