จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง “เทคโนโลยีในโลกยุคใหม่กับมิติความมั่นคง” ในวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเรียน บฑว.๒ สปท.

จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง เทคโนโลยีในโลกยุคใหม่กับมิติความมั่นคง” ในวันพุธที่ ๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเรียน บฑว.๒ สปท. โดยมี น.อ.ไชยา ออกแดง รอง ผอ.ศศย.สปท. (๒)เป็นประธานฯ และ น.ส.ปุณณภา โชติชินเชาว์ นักวิจัย ศศย.สปท. และ น.ส. สิรภัทร เทียมพัฒน์ ผู้ช่วยนักวิจัย ศศย.สปท. เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมการสนทนาฯ ประกอบด้วย ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานพลเรือนที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน โดยมีวิทยากร จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย

(๑) ดร. ยุทธนา สวนสุข นักวิจัยอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

(๒) ผศ.ดร. รัชนีกุลยานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(๓) รศ.ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

(๔) คุณภัทรวิน วงวิศาล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

 (๕) น.อ.ดร. สัตยา  จันทรประภา ประจำกรมอู่ทหารเรือ