จัดการสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง “โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว: โอกาสและความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย” เมื่อวันอังคารที่ ๘ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้อง บฑว.๑

จัดการสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง “โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว: โอกาสและความท้าทายต่อความมั่นคงของไทย” เมื่อวันอังคารที่ ๘ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้อง บฑว.๑ 

โดยมี พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ เป็นประธานฯ ร..หญิง ภิรัญชญา อุไรรัตน์ และ น.ส. ปาณิสรา เทียนอ่อน นักวิจัย ศศย.สปท. เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากเหล่าทัพ ผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานพลเรือนที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน และวิทยากร จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย

(๑) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

(๒) พล.. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศและอดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(๓) นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง

(๔) นายอดิศร เสมแย้ม ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 (๕) นายสุรรัฐ เนียมกลาง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ