ประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง "ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ครั้งที่ 5 : ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยหลังวิกฤติโควิด"

        ศศย.สปท. จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 ครั้งที่ 5 : ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยหลังวิกฤติโควิด” ผ่านช่องทางประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

        โดยมีวิทยากร ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส (2) ศาสตราจารย์ ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3) รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ (4) นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ดำเนินรายการโดย  พ.ท. ธำรงชัย หนุนภักดี ประจำ กภศ.ศศย.สปท.

        บรรยากาศการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านวิชาการของ ศศย.สปท. เป็นอย่างดียิ่ง