สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ครั้งที่ 3 : มิติด้านเทคโนโลยีและพลังงาน”

       ศศย.สปท. จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติ โควิด-19 ครั้งที่ 3 : มิติด้านเทคโนโลยีและพลังงาน” ผ่านช่องทางประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings เมื่อวันอังคารที่ 26 พ.ค.63 ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.

       โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมสนทนาฯ ดังนี้

       (1) อาจารย์ว่าน ฉันทวิลาศวงศ์  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       (2) ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง  นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย  

       (3) คุณจอมทรัพย์  โลจายะ  ประธานคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ  

       (4) ดร. สมภพ  พัฒนอริยางกูล  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน

       และ พ.ท. ธำรงชัย  หนุนภักดี  ประจำ กภศ.ศศย.สปท. เป็นผู้ดำเนินรายการ