สนทนา่ปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/63 เรื่อง COVID-19 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในมิติความมั่นคง

สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/63

เรื่อง COVID-19 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในมิติความมั่นคง วันพุธที่ 15 เม.ย.63  เวลา 1300 - 1600 ด้วยระบบ Web Conference ผ่าน App. Zoom ณ ห้องประชุม ศศย.สปท.