เอกสารเฉพาะกรณี เรื่อง การศึกษาแนวทางการนำระบบ ข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาใช้ในกองทัพ : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เอกสารเฉพาะกรณี เรื่อง การศึกษาแนวทางการนำระบบ ข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาใช้ในกองทัพ : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ